Skoczów: Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

REKLAMA REKLAMA

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), uchwały nr XXIII/275/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoczów oraz określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2021 r., poz. 1358)zarządzam:§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.§ 2. Konsultacje trwają od 15 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.§ 3. Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Skoczów.§ 4. Konsultacje będą prowadzone w formie składania opinii i uwag.§ 5. Projekt zarządzenia oraz formularz konsultacyjny będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoczów https://www.bip.skoczow.pl oraz na stronie internetowej www.skoczow.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Konsultacje społeczne”, od dnia ogłoszenia zarządzenia o konsultacjach, do końca trwania konsultacji.§ 6. 1. Opinie i uwagi można składać na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną na adres: biuro@mzd.skoczow.pl lub w formie pisemnej do Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku.2. Formularz konsultacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.§ 8. Zarządzenie ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skoczowie.§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg.§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko

Źródło: skoczow.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz